×

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറുകൾ 

മാസ തവണക്ക്  

സെക്കൻ ഹാൻഡ് കാറുകളുടെ കാറുകളുടെ. തുറന്ന വില്‌പന കുവൈറ്റ് 

ഏല്ലാ മോടലുകളു ലഭ്‌യമാണ്‌ 

മാസ തവണ വായ്‌പ ലഭൃമാണ് 


Used Cars OPEN Sale in Kuwait 

All Brands Available 

Easy Installments | No Bank Process

Same Day Delivery | Any Visa OK

Open for Test Drive & Inspection of Engine, Gear and Chases


సెకండ్ హాండ్ కార్లు సేల్ - ప్రత్యేక అవకాశం 

అన్ని కార్లపై డిస్కౌంట్ 

నెలవారీ వాయిదాలలో | బ్యాంక్ గారంటీ అవసరం లేదు

వీసా అయినా పరవాలేదు | గంటలో కారు డెలివెరీ ఇవ్వబడును

  • Name
    Sheik
  • Mobile No
    99417178
  • Speaks
    Tamil, English, Hindi

Have Query ?

×
car popup

Discount

10% End of Season Discount on all Used Car Models.